Platform Wageningse Ouderen (PWO)

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Periodieke activiteiten:
50+ Bios
Elke derde donderdag van de maand – behalve in juli en augustus – is er een filmvoorstelling in het Heerenstraattheater. Aanvang: 14.00 uur, de toegangsprijs is € 7,75 inclusief koffie of thee met cake. De kaartverkoop start op de eerste donderdag van de maand om 14.00 uur; zowel aan de kassa van het Heerenstraattheater als digitaal. Reserveren is niet mogelijk. Zodra de eerstkomende film bekend is leest u er hier meer over.
– Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren.
Een jaarlijks terugkerend gebeuren, waar veel belangstelling voor is. Er is plaats voor maximaal 42 deelnemers. De cursus is bedoeld voor Wageningers. Eerst wordt, aan de hand van verschillende verkeerssituaties, uitleg worden gegeven over de nieuwe wetten en verkeersregels door een instructeur van Veilig Verkeer Nederland. Daarna volgen een oog- en gehoortest plus een rit in de eigen auto met door WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) gecertificeerde voorlichters. Na afloop vindt een evaluatie plaats met de rijinstructeur. Er is een eigen bijdrage verschuldigd.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur geeft informatie en advies. Bijvoorbeeld wanneer u meer onder de mensen wilt komen.  De ouderenadviseur gaat met u in gesprek over de voor u beste oplossing.  De ouderenadviseur brengt standaard een bezoek aan inwoners vanaf 75 jaar om zichzelf voor te stellen. Heeft u geen bezoek ontvangen en wilt u wel graag een gesprek met de ouderenadviseur? Neem dan contact op.

Welke vragen?
– Informatie over (aangepast) vervoer.
– Financiële vergoedingen waar u misschien recht op heeft.
– Mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen.
– Verlies van een partner. U komt bijvoorbeeld ineens voor zaken te staan die uw partner altijd regelde.
– Waar kunt u terecht voor welke hulp?
– Vragen over wel of niet verhuizen omdat uw woning niet meer bij u past.

Aanvragen map met informatie
Het Startpunt heeft een informatiemap voor ouderen samengesteld. In deze map leest u wat u kunt doen als u vragen heeft of waar u terecht kunt. De map is gratis aan te vragen bij het Startpunt (klik hier)

 

Informatieve websites

Via de websites van onderstaande instellingen is over allerhande onderwerpen meer informatie te vinden. Door op een van onderstaande namen te klikken gaat u naar de betreffende website.

Koepel Gepensioneerden
Koepel Gepensioneerden behartigt, samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen, de belangen van de ruim 3 miljoen senioren bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).

IkWoonLeefZorg
Op deze website kunt u informatie vinden over langer zelfstandig wonen, zorg en hulp, financiën én sociale activiteiten. Daarmee krijgt u inzicht in mogelijke oplossingen voor uw situatie. Want zonder zorgen blijven wonen is vanzelfsprekend voor ons, ook als het moeilijker wordt.

SeniorWeb
De computerhulp voor U!

Sociale Verzekerings Bank SVB

Ons nieuwe pensioen
Vanaf donderdag 25 augustus 2022 kunnen Nederlanders op de website onsnieuwpensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen.

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.

Mijn Overheid

Gemeente Wageningen

Startpunt Wageningen
Bij het Startpunt Wageningen kunt u terecht met vragen over wonen, werk, zorg, opvoeding en geldzaken. Wij zijn er voor jong en oud.

Bibliotheek Wageningen

Welsaam
Welsaam is het samenwerkingsverband van bijna dertig organisaties in Wageningen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de (preventie)activiteiten op thema’s als ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen. Zij geloven dat iedereen ertoe doet en dat iedereen mee kan doen, en maken het dus als missie dat Wageningen een inclusieve stad wordt.
Zo zijn er maar liefst 56 vrijwillige hulporganisaties actief in Wageningen. Het Vrijwilligers Centrum in Wageningen bracht ze in kaart, en presenteert ze samen in dit online handboek. Het handboek geeft hulpverleners en inwoners inzicht in de mogelijkheden van de vele vrijwilligersinitiatieven die Wageningen rijk is.

Lokale Alliantie Wageningen
De Lokale Alliantie Wageningen is een multidisciplinair netwerk waarin (semi)professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Wageningen samenwerken. Met de uitvoeringsovereenkomst hebben de bedrijven en organisaties afspraken met elkaar gemaakt. Ze gaan samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. We zijn er voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een veilige thuissituatie!

Alzheimer café Wageningen
Dit Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden

Odense Huis
Het Odensehuis is een ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.

Valleihopper
Reizen door de regio Foodvalley! Woont u in Wageningen en heeft u een Wmo (vervoers)indicatie van uw gemeente dan kunt u gebruik maken van Valleihopper. Vervoer van deur tot deur. Comfortabel en veilig (aangepast) vervoer voor wie dat vanwege een beperking nodig heeft.